Warsztaty

"Rozwój instytucji muzealnych"

  

Program Operacyjny "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 2 "Rozwój instytucji muzealnych" funkcjonuje od zeszłego roku. W roku 2005 zakres zadań realizowanych w ramach priorytetu ograniczał się głównie do zakupu i konserwacji dzieł sztuki, archiwaliów oraz starodruków.

W bieżącym roku zakres zadań został poszerzony. Większość zadań realizowanych dotychczas przez muzea w innych Programach Operacyjnych została przeniesiona do Programu „Dziedzictwo Kulturowe”.
W związku z tym pojawiła się możliwość dofinansowania w ramach priorytetu takich zadań jak organizacja wystaw muzealnych, druki katalogów, organizacja konferencji i innych spotkań poświęconych muzealnictwu oraz ochronie zabytków. Priorytet został również poszerzony o możliwość finansowania działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea.

Program ma jednakże kilka ograniczeń. Najważniejszym z nich jest brak możliwości finansowania zakupu środków trwałych, takich jak sprzęt komputerowy, sprzęt wystawienniczy (np. gabloty) itp.
W ramach Programu nie można również finansować żadnych prac remontowo-budowlanych. Wszystkie zadania tego typu można finansować w Programie „Rozwój infrastruktury kultury”, w którym uprawnionymi wnioskodawcami są również muzea. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że priorytet „Rozwój instytucji muzealnych” nie jest stricte muzealnym programem. W ramach tego priorytetu wnioskodawcami mogą, oprócz muzeów, być również inne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, oraz archiwa państwowe czy też związki wyznaniowe (w ograniczonym zakresie). Nie ma również żadnych przeciwwskazań aby instytucje muzealne wnioskowały na zadania w innych Programach Operacyjnych.

Proszę powiedzieć jakie jest zainteresowanie instytucji muzealnych programem "Dziedzictwo kulturowe" Priorytet 2? Za Państwem już trzy terminy składania wniosku, ile otrzymali Państwo wniosków od muzeów i jakie to były muzea?

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do chwili obecnej, w trzech naborach, wpłynęło do nas 477 wniosków, z czego ok. 400 zostało złożonych przez instytucje muzealne lub jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące na rzecz instytucji muzealnej. Wnioski składają przede wszystkim muzea samorządowe, jak również w mniejszym stopniu muzea państwowe. Do tej pory najwięcej wniosków wpłynęło z województwa mazowieckiego, lubelskiego oraz pomorskiego.

Jaka najczęściej była tematyka wniosków, na jaki cel muzea chcą pozyskać dofinansowanie?

Tematyka wniosków dotyczy przede wszystkim wystaw muzealnych, druku katalogów (wystaw oraz zbiorów), konserwacji, digitalizacji oraz zakupów dzieł sztuki. Wnioski dotyczące konserwacji oraz zakupów starodruków są składane przede wszystkim przez biblioteki. W mniejszym stopniu wpływają wnioski dotyczące działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea.

Jakie są najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku?

Wnioski odrzucane są przede wszystkim z przyczyn formalnych. Do najczęstszych błędów należą: brak obowiązkowych załączników, brak odpowiednich pieczęci oraz brak podpisów osób upoważnionych. W kilku wypadkach zdarzyło się, że wnioski zostały złożone przez podmioty nieuprawnione do wnioskowania. Często zdarza się również że wnioski składane są na zakup np. sprzętu komputerowego, którego nie można finansować w ramach naszego programu.

Przed nami jeszcze dwa terminy we wrześniu i listopadzie, czy nadal można składać wnioski czy budżet jest już rozdysponowany?

Nabór wniosków w ramach priorytetu „Rozwój instytucji muzealnych” wciąż jest otwarty. W obecnej chwili czekamy na decyzję Ministra w sprawie dofinansowania wniosków z III naboru. W zależności od podjętych przez Ministra decyzji i wysokości przyznanych dotacji zależy czy nabór wniosków do priorytetu zostanie wstrzymany.

Co może Pan poradzić tym instytucjom, które będą składać wniosek w następnym terminie?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na stronę formalną wniosku – sprawdzić czy są wszystkie załączniki, podpisy etc. Dobrze jest również jak najbardziej szczegółowo opisać planowane zadanie. Każda dodatkowa informacja zwiększa szansę przyznani dotacji. Dobrym pomysłem jest również dołączenie do wniosku materiałów ilustracyjnych (np. zdjęć). Na stronie internetowej Ministerstwa są dostępne wzory przykładowo wypełnionych wniosków oraz numery telefonów osób wyznaczonych do kontaktu, które mogą być pomocne w procesie wypełniania wniosków.

Czy w przyszłym roku program również będzie dostępny?

Nie przewiduje się likwidacji Programów Operacyjnych w roku przyszłym. Najprawdopodobniej dokonane zostaną tylko niewielkie zmiany mające na celu usprawnienie całego systemu i ułatwienie procedury składania wniosków.nr 22 Lipiec 2006

temat numeru:

MUZEUM


Zobacz numery archiwalneArtykuł
Festiwal Młodej Sztuki

Wywiad
Nie zdradzić Strzemińskiego - rozmowa z dr Jackiem Ojrzyńskim

Prezentacja
Wojciech Leder

Analiza
Muzeum w dobie cywilizacji konsumpcyjnej - Artur Zaguła

Kariera w kulturze
Chcę być swoisty - rozmowa z Wojciechem Lederem

Przemysły kultury
Moc muzeów - Maciej Mazerant

Warsztaty
"Rozwój instytucji muzealnych" - rozmowa z Panem Pawłem Wesołowskim, Departament Dziedzictwa Narodowego

Młoda kultura
Wzbudzam zainteresowanie - rozmowa z Kamilem Kuskowskim

Felieton
Cultural window shopping - Kuba Wandachowicz

Na marginesie
Destination center - rozmowa z Joanną Delbar PR Manager Manufaktury