Wkład trzeciego sektora w dziedzinę kultury jest ogromny. Członkowie stowarzyszeń i fundacji podejmują się realizacji niekiedy trudnych, niekonieczne popularnych zadań, przyczyniając się tym samych do rozwoju kultury. Wydział Kultury, aby poszerzyć ofertę kulturalną Łodzi, wspiera działalność statutową bardzo wielu stowarzyszeń poprzez dofinansowywanie organizowanych przez nie imprez kulturalnych.

Podstawowym celem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie działalności kulturalnej, mającej na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców naszego miasta. Uczestnictwo w kulturze pozwala na kształtowanie własnej osobowości, samorealizację, spełnienie marzeń. Poza tym działalność wielu organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury przyczynia się do umacniania pozycji kulturalniej Łodzi jako stolicy regionu.

Od 1 stycznia 2004 r. Wydział Kultury wdraża Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej zapisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zleca organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych realizację zadań w drodze otwartego konkursu ofert. W konkursach mogą brać udział także instytucje podległe Miastu lub nadzorowane przez nie. Zlecenie zadania może mieć formę:
— powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
— wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Ogłoszenia o konkursach z 30-dniowym wyprzedzeniem zamieszcza się w zależności od rodzaju zadania w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.uml.lodz.pl), w dzienniku o zasięgu lokalnym, na tablicach ogłoszeniowych urzędu.

Komisja konkursowa powoływana na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przy rozpatrywaniu ofert ocenia m.in.:
— merytoryczną wartość oferty,
— możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
— kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
— wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wymienione podmioty przyjmują zadanie do realizacji na zasadach określonych w umowie. Sprawozdanie z wykonania zadania należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została sporządzona umowa.

W tym roku przeprowadzono już 5 konkursów, rozdysponowując całą kwotę przeznaczoną na współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Realizowano m.in. następujące zadania:
1. Prezentacje kameralnych form teatralnych
2. Edukacja teatralna dzieci i młodzieży
3. Podtrzymywanie tradycji lokalnej
4. Wystawy łódzkich artystów plastyków
5. Wystawy plastyków amatorów
6. Upowszechnianie literatury
7. Bez barier — kultura czynnikiem integracyjnym
8. Wspieranie nowatorskich projektów kulturalnych

W przyszłym roku również zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Zapraszamy do współpracy z Wydziałem Kultury poprzez udział w organizowanych konkursach ofert. Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową http://www.uml.lodz.pl.
Na każde pytanie odpowiemy pod numerem telefonu: 42 638 43 73.