maciej_mazerant

Maciej Mazerant
wydawca Purpose

 

Purpose zyskał nową szatę graficzną oraz nową funkcjonalność, dzięki czemu społeczność skupiona wokół niego otrzymuje nową ofertę w obszarze edukacji, informacji, promocji oraz rozwoju przedsiębiorczości. Nowa, jakość którą oddajemy naszym czytelnikom do dyspozycji to suma doświadczeń wyniesionych z blisko pięcioletniej działalności Purpose.

To już drugie wydanie specjalne magazynu Purpose – przedsiębiorczość w kulturze dedykowane staraniom Łodzi o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Przez ostatni rok wydarzyło się „wiele”, ale czy to „wiele” było na tyle ważne i merytoryczne, aby pomogło nam w rywalizacji o tytuł z innymi polskimi miastami oraz przekonało mieszkańców Łodzi do słuszności naszej kandydatury?

Logo Łodzi, jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 znalazło się w materiałach promocyjnych najważniejszych Łódzkich imprez kulturalnych. Dbali o to przede wszystkim sami ich organizatorzy, a to znaczy, że inicjatywa uzyskania tytułu nie jest im obojętna. Miasto Łódź zorganizowało szereg wydarzeń bezpośrednio promujących naszą kandydaturę, nie były to wydarzenia spektakularne, ale zostały zauważone w mediach regionalnych a poprzez to przez mieszkańców miasta. Z punktu widzenia redakcji magazynu inicjatywa starań o tytuł ESK przeszła zdecydowanie z rąk inicjatorów projektu w ręce mieszkańców Łodzi w tym animatorów i twórców kultury. Dzięki nim nie wygasł entuzjazm i zapał do działań na rzecz uzyskania tego zaszczytnego miana. Czy był to efekt zamierzony, zaplanowany czy tylko efekt uboczny mocnego uderzenia promocyjnego, z jakim mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam naszym czytelnikom w tym przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za proces kandydowania Łodzi o tytuł ESK.

Rok 2009 obfitował również w wydarzenia realizowane pod patronatem Roku Kreatywności i Innowacji ustanowionego przez Parlament Europejski w Polsce zarządzanego przez Ministerstwo Edukacji i Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji. Łódź reprezentowały wydarzenia takie jak konferencja „Łódź – miasto innowacji” organizowana przez Urząd Miasta Łodzi, konferencja „Przemysły kreatywne – kultura, biznes, innowacje” organizowana przez Łódź Art Center oraz projekt „Kreatywni Samozatrudnieni” wdrażany przez naszą redakcję. Wszystkie wymienione powyżej projekty oscylowały tematyką wokół ekonomicznego znaczenia kultury w tym pośrednio inicjatywy uzyskania przez Łódź tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Wydarzenia te były merytorycznym wkładem w proces ubiegania się o tytuł nadający głębszy nie tylko kulturalny, ale i gospodarczy wymiar naszej kandydaturze.

Wydanie Purpose – przedsiębiorczość w kulturze, które macie Państwo przed sobą jest próbą weryfikacji przygotowań naszego miasta do wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ferment który powstał wokół procesu ubiegania się o tytuł zmobilizował twórców i animatorów kultury do myślenia szerzej o organizowanych przez siebie wydarzeniach kulturalnych jako elemencie budującym wizerunek Łodzi. Zdaniem naszej redakcji nie do przecenienia jest fakt wytworzenia wokół naszej kandydatury przychylności i akceptacji ze strony mieszkańców. Mieszkańcy zaczęli utożsamiać się z wizją Łodzi, jako Europejskiej Stolicy Kultury zaczęło im również zależeć na tym aby Łódź wygrała ten konkurs – a to duże wyzwanie dla włodarzy naszego miasta.

ENGLISH VERSION: Purpose - Łódź European Capital of Culture 2016, candidat PDF