Przygotowanie i realizacja projektów takich, jak festiwale, wystawy, koncerty to proces bardzo złożony. Niezwykle ważne jest stworzenie dobrego, merytorycznego programu, który będzie odpowiadał na zapotrzebowanie i wpisywał się w uwarunkowania społeczne. Projekty kulturalne tworzone są z myślą o odbiorcach, czyli mieszkańcach miast, miasteczek, wsi, którzy mają różny rodowód społeczny czy kulturowy. Aspekt międzykulturowy jest obecnie niezwykle popularnym i niewątpliwie trudnym zagadnieniem. Uwidocznienie go w przygotowanych przedsięwzięciach kulturalnych może mieć kluczowe znaczenie w pozyskaniu finansów na ich realizację.

W ostatnim okresie powstało wiele programów, które stawiają na wspieranie projektów uwzględniających dialog międzykulturowy. Oczywiście może on odbywać się na różnych poziomach i w różnych wymiarach oraz dotyczyć różnych grup odbiorców. Wsparcia w zakresie aplikowania o środki na realizację tego typu projektów udziela szereg podmiotów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Punkt Kontaktowy ds. Kultury wspiera projektodawców w zakresie aplikowania do programu Kultura (2007–2013) oraz programu Europa dla Obywateli. Dzięki stronie internetowej http://www.mk.gov.pl/pkk przedstawiciel instytucji aplikującej może dowiedzieć się o terminach naboru wniosków bądź skontaktować się z osobami, które udzielą mu niezbędnych wskazówek dotyczących przygotowania projektu. Programem „Uczenie się przez całe życie” zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (http://www.frse.pl).

Charakter programów pokazuje, że projekty, w których poruszane mogą być zagadnienia dialogu międzykulturowego nie muszą, a nawet nie powinny, być wyłącznie projektami z obszaru kultury. Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych, czyli grup od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Działania mogą być realizowane w ramach podprogramów, znanych już polskim instytucjom, takich jak Comenius, Erasmus czy Leonardo da Vinci.
Granty na działania z obszaru dialogu międzykulturowego przyznaje także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — dofinansowanie dotyczy przede wszystkim upowszechniania kultury, tożsamości i języka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Informacje o tym programie można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa (http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/486/Konkursy_ogloszone_w_sierpniu_2008_r.html).

Swój udział w popularyzowaniu działalności zwianej z dialogiem ma również Fundacja im. Stefana Batorego. Jak czytamy na jej stronie internetowej, „Celem programu Dla Tolerancji, zaplanowanego na lata 2006–2008, jest kształtowanie postaw otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałanie przejawom nietolerancji i dyskryminacji”. Szczegóły pod adresem http://www.batory.org.pl/tolerancja/index.htm.

Z kolei na poziomie europejskim o granty ubiegać się można w Europejskiej Fundacji Kultury (http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/#BIFC). Wnioski mogą dotyczyć projektów artystycznych związanych z różnorodnością kulturową.

Na rynku funduszy możemy znaleźć takie, które rozwijają współpracę międzynarodową. Są wśród nich m.in. Fundusz Wyszehradzki (http://www.visegradfund.org), który wspiera współpracę kulturalną, edukacyjną i naukową między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, oraz Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (http://www.fwk.mkidn.gov.pl), który nastawiony jest na wsparcie projektów z obszaru współpracy kulturalnej Polski z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Jak widać, liczba źródeł dofinansowania przedsięwzięć dotyczących dialogu międzykulturowego w jego dosłownym znaczeniu oraz przedsięwzięć, które w części spełniają te kryteria, jest znaczna. Jedynie od pomysłowości projektodawców, dobrej diagnozy zapotrzebowania społecznego, a także wnikliwej oceny instytucji rozdzielających środki zależy, czy zostaną one dobrze spożytkowane.

Za pomoc w realizacji materiału dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury.