Przedsiębiorczość w kulturze to zorganizowany proces działań ukierunkowanych na generowanie korzyści na rynku kultury. Korzyści materialne, ale również społeczne będące wynikiem działań przedsiębiorczych, są nie do przecenienia w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach społecznych rewitalizacji. Projekty inwestycyjne realizowane na terenach miast, które są wynikiem procesu rewitalizacji, czy projekty szkoleniowe aktywizujące społeczności lokalne rewitalizowanych obszarów przyczyniają się do pozytywnej zmiany oblicza miast oraz sytuacji  ich mieszkańców.

Kultura, która jest ogółem zarówno materialnych, jak i niematerialnych wytworów ludzi, jest zjawiskiem umożliwiającym społeczną komunikację poprzez uczenie rozumienia otaczającego nas świata. Brak umiejętności porozumiewania się z otoczeniem społecznym przekłada się na obniżenie zdolności funkcjonowania na rynku pracy. Powstają trudności związane z kreowaniem pomysłów biznesowych, kreatywnym planowaniem ścieżki kariery oraz myśleniem abstrakcyjnym, które umożliwia rozwój kontaktów, i z nawiązywaniem współpracy.

NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY na lata 2004–2013 plus uzupełnienie do roku 2020 wskazuje, jako jeden z kierunków działania w obszarze kultury, „budowę środowiskowego systemu wsparcia w tym zapewnienie pomocy środowiska lokalnego dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem”. Bazujące na dorobku kulturalnym przemysły kreatywne i kultury są potężnym narzędziem społecznego i zawodowego aktywizowania społeczności lokalnych. W sektorach takich, jak film, telewizja, radio, gry wideo, książki, prasa, nowe technologie należy upatrywać szansy na tworzenie nowych, wysokiej jakości miejsc pracy.

Projekt „Media oknem na świat — warto zostać dziennikarzem” to kolejny projekt wpisujący się w misję magazynu „Purpose — Przedsiębiorczość w kulturze”. Po projekcie aktywizującym w obszarze przedsiębiorczości twórców ludowych („Agroarte”), kampanii informacyjnej promującej samozatrudnienie w sektorze kreatywnym („Kreatywni Samozatrudnieni”) przyszedł czas na realizację projektu, który ma na celu wykształcenie młodych adeptów sztuki dziennikarskiej, którzy staną się ambasadorami kultury, przemysłów kultury i sektora kreatywnego.

Projekt „Media oknem na świat…” jest przykładem działania ukierunkowanego na wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym umożliwia nabycie kwalifikacji innych niż tendencyjnie im przypisywane, tj. umożliwiające wykonywanie jedynie prostych prac fizycznych. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności, które pomogą im wykorzystywać słowo i obraz w kreowaniu informacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego umiejętne konstruowanie przekazu daje szansę na znalezienie zatrudnienia nie tylko w mediach, ale również w działach firm, instytucji, organizacji, których zadaniem jest komunikowanie się z otoczeniem. Obok możliwości podjęcia pracy w mediach lokalnych, regionalnych, takich jak gazety, radio, telewizja, portale informacyjne, uczestnicy projektu będą przygotowani w podstawowym zakresie do tworzenia pod względem zawartości merytorycznej własnych gazetek, blogów, stron internetowych. Jednocześnie uczestnicy projektu będą mogli rozpocząć współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w ich otoczeniu, która polega na redagowaniu, przygotowywaniu materiałów merytorycznych do wykorzystania na stronach internetowych, w gazetach lokalnych itp.

Uczestnicy projektu otrzymają wyjątkową możliwość skorzystania z bogatego programu zajęć teoretycznych i praktycznych. Całość szkolenia ma charakter warsztatowy, realizowany w małych, 10-osobowych grupach. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznają uwarunkowania społeczno-gospodarcze woj. łódzkiego i Polski w kontekście członkostwa w UE, a ponadto zapoznają się z aktualnymi trendami w kulturze, przemysłach kultury (moda, design, film, telewizja, muzealnictwo, sztuki wizualne itd.). Najważniejszym jednak elementem tej części zajęć będzie praca ze słowem pisanym i mówionym. Moduł teoretyczny uzupełniony zostanie zajęciami z komunikacji interpersonalnej, które mają na celu przełamanie potencjalnych barier uczestników w zakresie kontaktów z bohaterami przygotowanych przez siebie wywiadów czy artykułów.

Zajęcia praktyczne będą miały charakter symulacji pracy redakcji. Uczestnicy projektu pod kierunkiem doświadczonych dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, prasowych i internetowych poznają zasady tworzenia, a także emisji i publikacji materiałów. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w redakcji „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze”, uczestnicy będą również odwiedzać redakcje mediów regionalnych, by poznać specyfikę ich funkcjonowania. Weryfikacja postępów uczestników w zakresie tworzenia informacji prowadzona będzie przez praktyków biorących udział w projekcie. Najlepsze teksty publikowane będą w „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze”, a tym samym weryfikowane przez czytelników magazynu. Elementem motywującym do aktywnego udziału w szkoleniu, w tym zajęciach teoretycznych i praktycznych, jest stypendium wypłacane za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Stypendium stanowi również przygotowanie uczestników do funkcjonowania na rynku pracy, gdzie za należycie wykonaną pracę pobiera się wynagrodzenie. Dopełnieniem zajęć szkoleniowych będzie intensywne wsparcie doradcze ukierunkowane na indywidualne potrzeby uczestników. Doradztwo psychologiczne, zawodowe oraz merytoryczne ma na celu wsparcie uczestników w jak najpełniejszym przygotowaniu do aktywności po zakończeniu udziału w projekcie.

Docelowo w rocznym projekcie „Media oknem na świat — warto zostać dziennikarzem” weźmie udział 30 osób. Już po pierwszym naborze widać ogromne zainteresowanie projektem ze strony potencjalnych uczestników. Do udziału w nim zgłaszają się młodzi ludzie, którzy w pracy dziennikarza widzą szansę na poszerzanie swoich możliwości zawodowych, a także na poprawę swojej sytuacji życiowej poprzez poznanie ciekawych ludzi, nawiązanie nie tylko zawodowych kontaktów, ale również przyjaźni.

Wartością dodaną przedsięwzięcia, niezwykle ważną dla uczestników, ale również dla wizerunku województwa łódzkiego i samej Łodzi, gdzie projekt jest realizowany, jest to, że dzięki projektowi uda się przygotować grupę potencjalnych dziennikarzy, dla których kultura będzie punktem wyjścia do oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej. Wydaje się, że właśnie spojrzenie poprzez pryzmat wysokiej jakości koncepcji, idei, rozwiązań charakterystycznych dla sektora kultury, przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych może prowadzić do wzmocnienia działań dnia codziennego na szczeblu lokalnym, regionalnym. Projekt „Media oknem na świat…” jest działaniem na wskroś prospołecznym, jednak mającym wzmacniać i popularyzować funkcjonujący w Polsce sektor kreatywny, kulturę i jej przemysły, czyli nabierające coraz większego znaczenia obszary życia społeczno-gospodarczego.

Nabór do udziału w drugiej edycji szkoleń trwa do 15 lipca 2010 r. STRONA PROJEKTU

Tekst: Maciej Mazerant, koordynator projektu "Media oknem na świat"