O działalności Creative Communication Cluster – klastra promocyjno-medialnego a także o znaczeniu i sensie współpracy firm i instytucji o podobnych profilach działania opowiada koordynator klastra, dr Mateusz Halicki.

Czym jest klaster jako taki (jako idea) i czym będzie bądź już jest Creative Communication Cluster?

Creative Communication Cluster jest pierwszym w Polsce klastrem promocyjno-medialnym. Został założony z inicjatywy Polskiej Fundacji Komunikacji, której misją jest usprawnienie obszarów rynku związanych z komunikacją w przestrzeni publicznej. w tym dialog z sektorem administracji publicznej, wspieranie polskiej przedsiębiorczości, realizacja kampanii społecznych, integracja społeczności sektora, wspieranie młodych artystów i przedsięwzięć kulturalnych. Podstawowym zadaniem PFK ma być koordynowanie działań Klastra oraz jego intensywny rozwój. Ideą Klastra jest stworzenie platformy współpracy dla firm związanych z szeroko pojętymi działaniami promocyjnymi, komunikacyjnymi oraz sektorem kreatywnym. Będzie ona zrzeszała zarówno praktyków tego rynku, jak i jego entuzjastów oraz prognostyków, którzy potrafią perspektywicznie i innowacyjnie postrzegać te branże. Naczelnym zadaniem Klastra jest wspólne wypracowanie niestandardowych, ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć wpływających na rozwój profesjonalnych usług promocyjnych i komunikacyjnych o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.

„Purpose” jest członkiem Klastra. Jakie znaczenie ma dla jego funkcjonowania odpowiedni dobór marek tworzących trzon przedsięwzięcia? Jak wygląda rekrutacja członków Klastra?

Klaster promocyjny to podmiot łączący firmy różne pod względem wielkości i formy prawnej, uzupełniające się, tworzące swoistą sieć współpracy i działające na rzecz i korzyść rozwoju usług związanych z szeroko pojętą promocją.
Odpowiedni dobór partnerów wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu całego przedsięwzięcia. Tylko niesłychanie prężne, wizjonerskie oraz otwarte na współpracę podmioty mogą znaleźć się wśród członków Klastra. „Purpose” jest właśnie takim podmiotem. Obecnie jesteśmy na etapie kończenia tworzenia procedury przyjmowania nowych partnerów. Aby pretendować do bycia członkiem Klastra, w pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.creativecluster.eu.

Jakie korzyści daje udział w Klastrze jego członkom?

Sieć współpracy pozwoli wygenerować wiele nowych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich jej członków, w szczególności: wspólne realizowanie projektów dzięki tworzeniu konsorcjów i partnerstw w krajowych i międzynarodowych przetargach i projektach społecznych, inkubację nowatorskich produktów /usług, które bez potencjału Klastra nie miałyby szansy na rozwój i zminimalizowanie ryzyka w podejmowanych innowacyjnych przedsięwzięciach, wypracowanie wspólnych rozwiązań korzystnych przy pozyskiwaniu klientów i realizacji usług, zwiększenie liczby zleceń, budowanie różnorodnej i bogatej oferty dopasowanej do potrzeb klientów Klastra, budowanie „portfela klientów” i rozszerzanie go o nowych kluczowych partnerów dzięki szerokiej sieci kontaktów członków Klastra, generowanie unikalnej wiedzy, skuteczniejszą promocję firm zrzeszonych w Klastrze, niższe koszty funkcjonowania zrzeszonych podmiotów, zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej na rynku i łatwiejszego dostępu do szerszej grupy potencjalnych odbiorców świadczonych usług, współudział w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki, jaką będzie klaster promocyjny, edukację administracji publicznej w zakresie poprawnego przygotowywania kampanii społecznych oraz zarządzania nimi.

Jakie projekty będą realizowane w Klastrze?

Zakładamy realizację szeroko pojętych wspólnych projektów biznesowych, społecznych, kulturalnych i promocyjnych. Wypracowane wspólnie działania będą tworzyły podwaliny szeroko zakrojonych akcji promocyjnych w obszarze marketingu społecznego, a w szczególności prowadzonych kampanii promujących miasta i regiony, produkty i usługi, podmioty ważne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, przedsięwzięcia czy osoby, postawy społecznie pożądane, ale również działania wspierające młodych artystów, innowacyjne przedsięwzięcia i projekty kulturalne oraz działania o charakterze komercyjnym. Przewidujemy udział w projektach badawczo-rozwojowych, projektach finansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz w innych przedsięwzięciach o charakterze społecznym i komercyjnym.

Jakie przewiduje Pan efekty działalności Klastra – krótko- i długoterminowe?

Aktualnie w skład Klastra wchodzi ponad 30 podmiotów, a liczba członków stale rośnie. Rozwijamy również obszar naszej działalności poprzez pozyskiwanie nowych środków finansowych. W najbliższym czasie planujemy złożenie projektów, m.in. do Inicjatywy CORNET, działania 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Docelowo, w perspektywie najbliższych 10 lat, chcielibyśmy, aby Klaster był usytuowany w „Cyfrowym Centrum” jako głównej siedzibie całej inicjatywy.

Kto skorzysta na utworzeniu Klastra? I jaki będzie obszar jego działalności?

Utworzenie Klastra przyniesie korzyść nie tylko podmiotom wchodzącym w jego skład, ale również pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie całego rynku promocyjno-medialnego, na czym z pewnością skorzystają nasi obecni i przyszli klienci.
Działalność Klastra opiera się na 3 filarach: działalność promocyjna, działalność wydawnicza i przemysł kreatywny. W skład pierwszego wchodzą podmioty takie, jak agencje reklamowe, agencje PR, domy mediowe, agencje eventowe, agencje badawcze itp. Drugi filar to szeroko pojęte media – telewizja, Internet, prasa i radio. Pierwsze dwa filary w założeniu mają dostarczyć cały łańcuch wartości dla naszego klienta. Trzeci filar to przemysł kreatywny, kultura oraz społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR).
W ramach powyższego schematu funkcjonują również uczelnie wyższe, które dostarczają wiedzę i badania niezbędne w naszej działalności. Klaster zbudowany na potencjale i kompetencjach wielu firm tworzy jedyną w swoim rodzaju, silną pozycję na rynku, dając szansę na wyższą efektywność i rentowność prowadzonych działań. Połączone w ten sposób doświadczenia i wiedza sprzyjają synergii i generowaniu nowych pomysłów, dają dostęp do unikalnej wiedzy, know-how, nowych rynków oraz klientów.

Z dr. Mateuszem Halickim, koordynatorem Creative Communication Cluster, rozmawiał Maciej Mazerant