Program „Rozwój Polski Wschodniej” został przyjęty do realizacji 2 października 2007 roku. Jest to dodatkowy element wsparcia państwa polskiego z funduszy strukturalnych, przeznaczony wyłącznie dla pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Na finansowanie mogą liczyć „inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru” (1).

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne za wdrażanie projektu „Rozwój Polski Wschodniej” w dniu 28 września br. ogłosiło konkurs „Przymierz się”, który miał na celu wybranie najpopularniejszego projektu realizowanego w Polsce Wschodniej. Celem konkursu była również promocja tych projektów na terenie całego kraju. Do 16 października br. można było głosować na wybrany projekt. Zwycięzca — a zostały nim Targi Kielce, które otrzymały 49 917 głosów — wygrał ogólnopolską promocję medialną na łamach takich gazet, jak „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, „Polityka”, „Wprost”, „Przekrój” i „Tele Tydzień”.

Do konkursu zostały zgłoszone 133 projekty, w tym 41 z województwa lubelskiego, 27 z podkarpackiego, 27 z podlaskiego, 19 ze świętokrzyskiego i również 19 z warmińsko-mazurskiego. Większość projektów to przede wszystkim budowa dróg, parków technologicznych, rozbudowa uczelni wyższych i dostęp do szybkiego Internetu. Znalazły się również projekty promocyjne, takie jak gospodarcza i turystyczna promocja regionu.

Projekty te nie są bezpośrednio związane z kulturą, jednak mają na nią ogromny wpływ. Miasta doinwestowane to możliwość rozwoju gospodarczego danego regionu, a co za tym idzie — większe perspektywy kariery ich mieszkańców. To szansa na zmianę niepochlebnej opinii regionu biednego na doinwestowany, otwarty na nowe doświadczenia, gotowy do współpracy.

Jakie miejsce zajmuje tutaj kultura? Przytoczmy fragment opracowania pt. „Rozwój potencjału naukowo-badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy”: „[…] Ważną rolę w rozwoju innowacyjności pełni nauka i kultura, instytucje rynkowe oraz instytucje wspierania biznesu. Polityka gospodarcza ukierunkowana na wspieranie innowacji, zarówno w skali mikro, jak i makro powinna stać się w najbliższych latach priorytetem. Wejście Polski na drogę szybkiego rozwoju nie będzie możliwe bez podniesienia ogólnego poziomu kultury oraz wykorzystania tkwiących w tym sektorze szans. Kultura powinna być traktowana jako niezbędne ogniwo w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy, które charakteryzuje wysoki poziom kwalifikacji, kreatywności i innowacyjności, oraz jako znaczący sektor gospodarki (przemysły kultury) […]” (2).

Magazyn „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze” od ponad 5 lat przybliża tematykę przemysłów kultury oraz sektora kreatywnego. Dzięki treściom w nim zawartym każdy, kto planuje swoją ścieżkę zawodową w kulturze, może na podstawie przedstawianych dobrych praktyk zobaczyć, jak ten sektor wygląda „od kuchni”. „Purpose” to również źródło informacji dla tych, którzy planują składanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że materiały dostępne w archiwum magazynu pomogą niezdecydowanym występować o wszelkiego rodzaju środki unijne bez względu na miejsce realizacji zawodowej.

Piśmiennictwo
1.    Program Rozwój Polski Wschodniej. O programie. Adres: http://www.polskawschodnia.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx
2.    Komitet Badań Naukowych: Rozwój potencjału naukowo-badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Adres: http://kbn.icm.edu.pl/analizy/20040518_tezy.html