uczelnia_logo
Realizują Państwo projekt „Centrum Edukacji Międzynarodowej”, dofinansowany ze środków unii europejskiej w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013”. Jego całkowita wartość to ponad 27 mln zł. Proszę powiedzieć, jakie zmiany nastąpią dzięki tej inwestycji.

Realizacja projektu przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych w regionie, co w dłuższej perspektywie i szerszym wymiarze znajdzie odzwierciedlenie w poprawie jakości procesu dydaktycznego na kierunkach i specjalnościach związanych z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w lepszym dopasowaniu programu nauczania do potrzeb rynku pracy oraz poprawie warunków do zwiększenia współpracy między sektorem nauki a gospodarką.

Na pewno będzie to duża zmiana dla studentów. Jak w tej chwili podchodzą oni do tej inwestycji? Czy podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych, planów rozwojowych uczelni biorą Państwo pod uwagę zdanie i uwagi studentów? Jakie to są opinie?

Co prawda Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie posiada bardzo dobrą infrastrukturę dydaktyczną i techniczną, co znajduje odzwierciedlenie w licznych rankingach, w których w tym kryterium znajduje się zawsze w czołówce. Aktualny szybki postęp technicznych i technologiczny powoduje jednak, że sektor gospodarki nieustannie „wyprzedza” technologicznie sektor edukacyjny, w tym szkolnictwa wyższego. Znajduje to również odzwierciedlenie w licznych opiniach studentów, którzy mimo zadowalającego stanu infrastruktury na uczelni oczekują dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, o których mogą przeczytać w prasie lub Internecie. W wyniku tego pomysł budowy przez uczelnię tak nowoczesnego centrum dydaktycznego spotkał się z dużym uznaniem ze strony studentów, zarówno pierwszych roczników, jak również tych kończących już studia.
uczelnioa_cem
 

Co wchodzi w skład projektu „Centrum Edukacji Międzynarodowej”, jakie działania?

Projekt składa się z dwóch głównych zadań. Pierwsze to budowa budynku dydaktycznego o powierzchni ponad 5,3 tys. m2, w którym znajdą się sale wykładowe, ćwiczeniowe, biblioteka multimedialna i 15 laboratoriów nowoczesnych technologii. Drugim zadaniem jest zakup wyposażenia podstawowego i specjalistycznego do obiektu, w tym do laboratoriów nowoczesnych technologii. Będzie to najnowocześniejszy kompleks laboratoriów dydaktycznych w tej części Polski oraz jeden z najnowocześniejszych w kraju. Wartość sprzętu specjalistycznego przekracza wartość robót budowlanych.

Z projektu skorzystają nie tylko studenci uczelni i grono pedagogiczne, ale również pośredni odbiorcy, czyli przedsiębiorcy oraz mieszkańcy regionu.

Do grupy odbiorców — osób korzystających bezpośrednio lub pośrednio z powstałej infrastruktury — należy zaliczyć przede wszystkim przedsiębiorców, głównie prowadzących działalność w sektorze nowoczesnych technologii, którzy z jednej strony będą mogli korzystać z wyników badań prowadzonych w laboratoriach, a z drugiej będą mieli dostęp do dobrze wykształconych specjalistów. Przyczyni się to niewątpliwie do zwiększenia szans rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
Pośrednio, z efektów projektu korzystać będą mieszkańcy regionu. Projekt powinien przyczynić się do zahamowania odpływu młodych ludzi z regionu, a ponadto poprzez stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców regionu.

Proszę zatem powiedzieć, na jakim etapie obecnie znajduje się realizacja projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2009 roku. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane stanu surowego. Korzystne warunki atmosferyczne oraz solidny wykonawca sprawiają, że na obecnym etapie występuje kwartalne wyprzedzenie pierwotnie założonego harmonogramu. Docelowo, roboty budowlane zostaną zakończone do końca 2010 roku, co oznacza półroczne wyprzedzenie harmonogramu. W rezultacie, przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2011 roku.

To nie jest pierwszy projekt Państwa uczelni realizowany ze środków unijnych, czym różni się od wcześniejszych?

Uczelnia od wielu lat angażuje się w realizację wielu projektów, w tym współfinansowanych ze środków UE. Są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i szkoleniowe, badawcze, rozwojowe itp. Specyfiką tego projektu jest po pierwsze cel, jaki mu przyświeca — rozwój regionów wschodniej Polski, a ponadto duży nacisk, jaki jest kładziony na zapewnienie wysokiej innowacyjności. Jest to kierunek zbieżny z realizowaną na szczeblu całej Unii Europejskiej Strategią Lizbońską. We wcześniejszych projektach infrastrukturalnych kwestie te nie były tak mocno podkreślane.

Czy planują Państwo aplikować o kolejne środki? Jeśli tak, o jakie i na jakie projekty?

Uczelnia od początku swojej działalności rozwijała się bardzo dynamiczne. Plany jej rozwoju na następne lata zakładają dalszą rozbudowę i stałe unowocześnianie posiadanej infrastruktury. Aby możliwa była realizacja tych celów, niezbędne jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Uczelnia ma plany związane z budową biblioteki multimedialnej, obejmującej swoim zasięgiem całe województwo podkarpackie. Na liście planów inwestycyjnych znajdują się również nowe, kolejne laboratoria dydaktyczne, związane z planami uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności.
Równolegle realizowane i przygotowywane są liczne projekty nieinwestycyjne, odpowiadające kierunkom rozwoju uczelni oraz kierunkom zainteresowań naukowych poszczególnych pracowników.

Czy jednak łatwo jest zdobyć środki unijne? I czy warto się o nie ubiegać?

Pamiętam pierwsze konkursy, jakie ogłosił Urząd Marszałkowski w 2004 roku — wówczas w całym województwie złożono 9 wniosków, notabene 3 były zgłoszone przez naszą uczelnię. Po ostatnio ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie, w którym mogły brać udział uczelnie wyższe, złożonych zostało ponad 50 wniosków.
Obecnie coraz więcej podmiotów, w tym uczelni wyższych, przestawiło się na system „projektowy”, czyli finansowanie rozwoju uczelni w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Sprawia to, że istnieje duża konkurencja, jest wiele interesujących i przydatnych pomysłów, a zatem nie jest łatwo. Oczywiście jednak warto ubiegać się o środki unijne — zarówno w skali pojedynczego podmiotu, jak i globalnie. Przy dużej liczbie składanych projektów jest szansa, że wybrane zostaną naprawdę najciekawsze z nich.